About Me

Hi, I’m

Kailash Khaki Shrestha

Public Health Professionals/Social Activist

  • Address:          Biratnagar | Nepal
  • Phone:                  +9779852020620
  • Date of birth:       1979-09-24

Facebook Page

YouTube Channel

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको ३५ औ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सरोकाल वाला निकायहरु सग खुल्ला बहस

http://www.kailash.com.np

#kailash khaki shrestha #kailashkhakishrestha #public health professional
1 of 13 Next

Contact me /Give feedback, Suggestion